GameonVentures

SKY, H1, Buy

Giá lên
BINANCE:SKYBTC   None
Buy ở đường màu xanh, đặt SL dưới đường màu đỏ. Hai vùng TP đạt 60% và TG đạt 80% lợi nhuận