GameonVentures

SKY, H1, Buy

Giá lên
BINANCE:SKYBTC   None
Buy ở đường màu xanh, đặt SL dưới đường màu đỏ. Hai vùng TP đạt 60% và TG đạt 80% lợi nhuận

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.