Ninh-Do

SNT ngắn hạn lợi nhuận 30%

BINANCE:SNTBTC   Status / Bitcoin
Buyzonf: 600
Sellzone: như chart