JoslynneL

13.09.22 SOL SHORT plan

Giá xuống
JoslynneL Cập nhật   
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Từ con ChoCH M30 có 3 vùng short ở trên
SHORT RE ngay vùng đầu tiền
Các vùng sau đợi CE có thì đánh
Đã hủy lệnh:
không khớp hủy thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.