SOT_Indie

SOL USDT 18/08/21

Giá xuống
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Khung giờ báo hiệu 1 cú giảm ổn định sau khi đồ thị cắt xuống MA 24 và tiến đến MA 100, kết thúc đà FOMO

Tiếp tục bán theo trend

Entry: 67

Kỳ vọng: 54-56 (50% của đợt tăng này)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.