tradewithme99

Bẫy giá S&P500: Mua

Giá lên
tradewithme99 Cập nhật   
VANTAGE:SP500   S&P Index Cash CFD (USD)
Điều kiện đáp ứng cho bẫy giá: Hỗ trợ- xu hướng-tín hiệu nến
Mở vị thế mua nếu giá về lại 4150
Lưu trữ lại làm tư liệu tham khảo phương pháp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.