thanhnc85

SP500: Săn thanh khoản

thanhnc85 Cập nhật   
VANTAGE:SP500   S&P Index Cash CFD (USD)
Giá dự kiến sẽ tiến về vùng buyside liquidity ở trên
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.