ThinhDinhManh

SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR)

Giá lên
NASDAQ:SPWR   SunPower Corporation
Sóng đã điều chỉnh song sẵn sàng để tăng sóng.
RSI tuần đã về vùng ổn đinh 50.
Giá chạm chạm ema 100 tuần bật lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.