NguyenThang33

SPX - Long

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX vừa chạm mức hỗ trợ của nó tại 2956.1 và khả năng sẽ hương lên cao tại 3105.3.