NguyenThang33

SPX - Long

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX vừa chạm mức hỗ trợ của nó tại 2956.1 và khả năng sẽ hương lên cao tại 3105.3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.