mmfxtrading

Cập nhật S&P500

mmfxtrading Cập nhật   
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Như đã nói ở idea trước, ở giai đoạn này chúng ta có cả kháng cự và hỗ trợ khá gần và chúng ta có thể chơi cả 2 chiều.
Đúng như dự đoán thì khi chamj hỗ trợ tại 2638 gía đã bật lên rất mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý tới kháng cự tại vùng 2790-2860. Mình tin rằng khi chạm những ngưỡng khangs cự này giá sẽ điều chỉnh hoặc quay đầu. Khi những ngưỡng kháng cự nêu trên được bảo toàn không bị phá vỡ thì giá mục tiêu sắp tới của S&P500 có thể là 2600-2630.
Bình luận:
Chuẩn bài gặp kháng cự là rơi ngay
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đúng như dự đoán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.