NgocHaiPearlie

SPX - Có thể tăng điều chỉnh trong tuần này

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Dự báo CK có thể tăng trở lại trong tuần này, khi các tin tức tác động đều đã lắng xuống.