NgocHaiPearlie

SPX - Có thể tăng điều chỉnh trong tuần này

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Dự báo CK có thể tăng trở lại trong tuần này, khi các tin tức tác động đều đã lắng xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.