NgocHaiPearlie

SPX - Đã giảm về mức hỗ trợ, kỳ vọng tăng vượt đỉnh 3000

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SPX đã giảm về vùng hỗ trợ trong bài phân tích trước, bây giờ kỳ vọng sẽ tăng mạnh vượt đỉnh 3000 điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.