NgocHaiPearlie

SPX500 - Kỳ vọng CK Mỹ tăng trở lại.

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Kỳ vọng CK Mỹ phục hồi tăng sau khi đàm phán thương mại có thể đạt được thoả thuận trong tháng 9, dự báo hiện tại trade war lắng xuống sẽ hỗ trợ niềm tin nhà đầu tư vào thị trường CK tốt hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.