NgocHaiPearlie

SPX - Có khả năng giảm điều chỉnh

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Có thể thị trường sẽ giảm điều chỉnh chốt lời dịp cuối năm sau khi các tin tức hỗ trợ gần như đã pricing hết...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.