NgocHaiPearlie

SPX - Có khả năng giảm điều chỉnh

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Có thể thị trường sẽ giảm điều chỉnh chốt lời dịp cuối năm sau khi các tin tức hỗ trợ gần như đã pricing hết...