NgocHaiPearlie

SPX - Khả năng phá đáy hiện tại.

TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Có khả năng SPX sẽ giảm nếu căng thẳng thương mại vẫn gia tăng như hiện nay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.