NgBinhMinh

SPX500 UP TO $.3137

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
VN
----------

Mẫu hình : Chữ Nhật = > Đáng tin cao
- Mua vào : $.3020 - 3030
- Chốt lãi : $.3135- $.3145
- Dừng lỗ : $.2970


US
----------
Pattern : Rectangle => Highly reliable
- Buy: $ .3020 - 3030
- Take profit: $ .3135- $ .3145
- Stop loss: $ .2970

happy to you !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.