NgBinhMinh

SPX500 UP TO $.3137

Giá lên
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
VN
----------

Mẫu hình : Chữ Nhật = > Đáng tin cao
- Mua vào : $.3020 - 3030
- Chốt lãi : $.3135- $.3145
- Dừng lỗ : $.2970


US
----------
Pattern : Rectangle => Highly reliable
- Buy: $ .3020 - 3030
- Take profit: $ .3135- $ .3145
- Stop loss: $ .2970

happy to you !

Bình luận

done tp
Phản hồi