mmfxtrading

SP500 chạm kháng cự 2820

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Như những ideas lần trước khuyến nghị buy sp500 về 2820 thì hiện tại chỉ số đã chạm kháng cự này và hôm qua đã đóng cửa đỏ.
Mình vẫn giữ bias là bullish và sẽ tìm những điểm điều chỉnh để mua vào, Ở đây có thê dùng MA15, khi giá về test hỗ trợ này có thể buy ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.