NguyenThang33

Ngày cuối năm làm em khung dài hạn!!! SHORT

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Tôi không biết điểm vào sẽ chính xác ntn , nhưng trong vùng ô xanh thì ae cân nhắc ko nên buy nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.