mmfxtrading

Cập nhật SP500 8/1

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bearish

Các key level: Kháng cự 2600, 2690 và 2790. Hỗ trợ 2550, 2440 và 2320.

Price action: Bullish pin bar hình thành từ 2400 dẫn đến giá phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây.

Lưu ý hiện tại: Xu hướng giảm xuống dưới 2690 đến 2790. Tín hiệu bullish pin bar có thể đẩy giá cao hơn trong ngắn hạn, tuy nhiên giá có thể nằm trong ngưỡng kháng cự 2690 và 2790. Mình đang chờ đợi tín hiệu bán từ các mức kháng cự có liên quan.

Giao dịch: Mình sẽ xem xét bán trên tín hiệu price action bearish từ khoảng 2600 hoặc 2690. Nhắm mục tiêu trở lại khu vực 2550 đến 2440.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.