hungvm.el

Cảnh báo thị trường đang ở ngưỡng quá cao VNINDEX chỉ lên ở 635

Đào tạo
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Hay nhìn biểu đồ SPX như ví dụ chỉ thị toàn bộ thị trường đang quá cao. Tăng trưởng bình quân 1 quốc gia đang phát triển là 7.5%/y. Như vậy DJX nhóm chỉ số doanh nghiệp tốt nhất cũng chỉ lên ở 7,5%/y, các doanh nghiệp nhỏ thuộc SPX có tốc độ phát triển cao hơn 10%/y. Vậy tại sao, chứng khoáng thế Mỹ, và các nền kinh tế khác đang tăng trưởng nhất ngưởng như vậy theo ước tính của tôi, DJX chỉ nên ở ngưỡng 14500, SPX chỉ nên ở 1900,... Dùng đường MA(365) sẽ thấy ngưỡng này.
Hay nhìn biểu đồ KRX Index, đây là thị trường tiêu chuẩn, đưa về ngưỡng an toàn. Tuy nhiên trong tình hình bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, chủ nghĩa bảo hộ nổi lên như ngưỡng cản toàn bộ thị trường. KRX đã phản ánh đúng ngưỡng nó nên là như vậy, nhưng vẫn có thể đi xuống trong tương lai, đầu tư dài hạn vẫn tốt cho thị trương này.
Như tiêu đề VN Index đang bị thổi phồng quá đáng, sẽ tốt hơn nếu 25% giá trị tài sản vào chứng khoán lúc này.

Phân tích của tôi không nhằm chỉ dẫn xu hướng giao dịch, không nhằm phỏng đoán thị trường tương lai.
Mr. Hung Vu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.