NguyenThang33

SPX - Long

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX đang hướng về đường hỗ trợ 2955.8 , nếu chạm tới thì giá của cặp sẽ hướng về đường kháng cự 01 (3027.4.) như trong hình phân tích.