NguyenThang33

SPX - Long

Giá lên
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
SPX đang hướng về đường hỗ trợ 2955.8 , nếu chạm tới thì giá của cặp sẽ hướng về đường kháng cự 01 (3027.4.) như trong hình phân tích.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.