minhmango

SP500 chuẩn bị giảm?

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Xu hướng: Bullish dài hạn/ Bearish ngắn hạn
Hỗ trợ: 2690-2730, 2600, 2500-2550
Kháng cự 2800, 2860 và 2946
Price action: mô hình Bearish engulfing tại 2880 resistance.
Trong ngắn hạn, giá có tiềm năng sẽ điều chỉnh xuống từ kháng cự, tuy nhiên, lần điều chỉnh này sẽ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với lực mua mạnh tại vùng 2800. Lần cuối giá kiểm định lại vùng 2630-2730, giá đã bật lại vùng 2946-60.
Chúng tôi khuyến nghị có thể mua tại vùng 2800 là an toàn nhất. Hãy để ý bullish pin bar hoặc mô hình fakey ở vùng này. Giá mục tiêu hướng về 2860, 2890 và 2946

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.