dinhchien

SPX500 [S&P 500] - Tín hiệu giảm đã có h4

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.