NguyenThang33

SPX500 - Mô hình cánh dơi - Short

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
Điểm vào - 2827.0

SL - 2855.0

TP 1 - 2791.0
TP 2 - 2771.0

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.