dinhchien

SPX500 - đã có hình đảo chiều

Giá lên
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
- Stop loss.
- 3 mục tiêu các bạn tự chọn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.