dinhchien

SPX500 - Giảm với False Breakout

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
- Chìa khóa đầu tiên là Cây nến Engulf đang ở mức kháng cự.
- Khóa thứ 2 là hai phân kỳ MACD & FORCE INDEX (B là khóa dành cho Short).
- Chìa khóa thứ 3 là Breakout Force Index
* 3 mục tiêu được tính theo quy tắc Elliot .
-----------------------------------------------
- The 1st key is the Engulf Candle Stick is at the resistance.
- The 2nd key is two divergence MACD & FORCE INDEX (B is the key for Short).
- The 3rd key is breakout Force Index
* 3 targets are calculated by Elliot rules.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.