NguyenThang33

SPX500 - Gấu đạp

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
Điểm vào thích hợp - 2916.0

TP 1 - 2857.0
TP2 2 - 2820.0

SL tại - 2980.0