GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp SP500 đang trong trend tăng mạnh mẽ

Tìm buy giá 3000, stop 2990, mục tiêu 3025

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch