GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch sp500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 vẫn trong cấu trúc giảm, tuy nhiên thị trường đang tìm mua tại vùng giá thấp

Tìm buy quanh giá 2830, stop 2810, mục tiêu 2870

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.