thanhnc85

S&P500: Canh bán tại supply

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Canh bán trong vùng 3890
Stoploss trên 3930
Take Profit 3790

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.