GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SP500 Đang đi trong kỳ vọng cấu trúc tăng,

Tìm buy vùng giá 2995, stop 2990, mục tiêu 3008

Nếu tin ra có thay đổi kỳ vọng thì sell stop 2990, mục tiêu 2970

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro ki giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.