GKFXPrimeVN

Nhận định cặp SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Sp500 đã đi đúng như kỳ vọng
kịch bản tiếp theo có thể xảy ra:
TH1: Hồi về khoảng vùng giá 2600 - 2650
rồi tiếp tục dowtrend.
TH2: Đợi breakout qua khỏi đường trend tăng 10 năm và xuống khá mạnh
target có thể là 2000