GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch chỉ số SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Ngày hôm qua chỉ số SP500 có phiên điều chỉnh giảm khá mạnh và đang test về vùng hỗ trợ cũ

Canh muc vùng giá 2910, mục tiêu 2940, stop 2899

đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.