GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang có cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm buy vùng giá 2970, stop 2960, mục tiêu 3000

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.