GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp SP500 đã phá mạnh xuống 2900 thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Canh sell tại vùng giá 2900, mục tiêu 2870

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.