JetCao

Sóng tam giác cho SPX

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Giao dịch giá xuống với sóng tam giác cho SPX500
Với đặc điểm nhận dạng sóng ABCDE với cấu trúc sóng 3:3:3:3:3
Sóng tam giác thường xuất hiện ở sóng B của sóng điều chỉnh ABC hoặc sóng 4 của sóng đấy
Ở đây tôi kỳ vọng sóng tam giác này là sóng B trong sóng ABC lớn