JetCao

Sóng tam giác cho SPX

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Giao dịch giá xuống với sóng tam giác cho SPX500
Với đặc điểm nhận dạng sóng ABCDE với cấu trúc sóng 3:3:3:3:3
Sóng tam giác thường xuất hiện ở sóng B của sóng điều chỉnh ABC hoặc sóng 4 của sóng đấy
Ở đây tôi kỳ vọng sóng tam giác này là sóng B trong sóng ABC lớn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.