thanhnc85

SP500 - Canh mua

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Canh mua tại vùng 4288
Stoploss dưới 4283
Take Profit 4302

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.