GKFXPrimeVN

Chiến thuật SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang trong đà điều chỉnh khá mạnh, cấu trúc vẫn giảm giá là chủ đạo
tìm điểm sell quanh vùng giá 2850, mục tiêu 2800

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.