GKFXPrimeVN

Chiến thuật SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang trong đà điều chỉnh khá mạnh, cấu trúc vẫn giảm giá là chủ đạo
tìm điểm sell quanh vùng giá 2850, mục tiêu 2800

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh