GKFXPrimeVN

Chiến thuật SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Ngày hôm qua SP500 đã phá vỡ cấu trúc đi xuống qua vùng 2960, cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm điểm sell quanh vùng 2960, mục tiêu hướng đến 2900, stop 2970

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch