GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SPX500

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang giao dịch trong range với biên độ 2890 - 2850

Tìm sell quanh mức 2890, stop 2900, mục tiêu 2850

Tìm buy 2850, stop 2840, mục tiêu 2890

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.