Vincent_M_Trader

SELL - SP500

Giá xuống
Vincent_M_Trader Cập nhật   
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Giá gặp cản ở mây lớn và phản ứng đi xuống dưới đóng cửa thấp hơn mây nhỏ. Cân nhắc phản ứng giá tại Kijun mây lớn nếu thấy có lực đẩy lên thì dời SL về Entry hoặc đóng lệnh thủ công
Đã hủy lệnh:
Hủy giao dịch do giá đã đi quá xa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.