GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh SPX500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SPX500 vẫn đang di chuyển trong khoảng hẹp

Canh sell vùng giá 2990, stop 3000, mục tiêu 2975

đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.