GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh SPX500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SPX500 vẫn đang di chuyển trong khoảng hẹp

Canh sell vùng giá 2990, stop 3000, mục tiêu 2975

đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch