CLBDauTuTaiChinh

Sell Đỉnh #SP500

Giá xuống
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
Sell #SP500 3365, sl 3410, tp 3000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.