lanhtran134

SRM hết game

Giá xuống
BINANCE:SRMUSDT   None
Trừ khi phá lên được các kháng cự gần nhất, Nếu không, game không có gì để chơi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.