atm_analytics

Phân tích SRM - tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc

BINANCE:SRMUSDT   None
Các kịch bản có thể xảy ra: Có thể đón ở 2 vùng
Vùng 1: Khi giá đóng trên kháng cự - fibo 0.382 $7.5 (chờ nến xác nhận vùng này).
Vùng 2: Khi giá hồi về fibo 0.618 $5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.