Whale-D

SPOT SRMUSDT 8/4/2023

OKX:SRMUSDT   None
SPOT SRM/USDT
entry: 0.14 - 0.16
Nếu giá breakout xuống 0.111 thì chúng ta cắt lệnh nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.