HHermes

SSI bắt đáy 20.x...target 26.5 - 28.5 (view 3 - 6 tháng)

Giá lên
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SSI bắt đáy 20.x...target 26.5 - 28.5 (view 3 - 6 tháng)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.