SharkFollow

SSI - Shark Pattern đã xuất hiện.

Giá lên
SharkFollow Cập nhật   
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SSI - Shark Pattern đã xuất hiện để kết thúc sóng 5
- Kỳ vọng: 62.000 VNĐ
Lưu ý! Đây chỉ là quan điểm cá nhân.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Mô hình Shark đã thất bại.
Khả năng giá tiếp tục giảm về 42.5 tạo đáy
Chờ đợi mô hình mới xuất hiện để bình quân hoặc mua mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.