KentDO

STB - Hồi phục trong ngắn hạn, chưa thể hồi phục trung hạn

HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Mã cổ phiếu STB ; sàn HOSE; Sacombank .
Giá hiện tại 11.65; KLGD 2.5 triệu CP; Giá trị GD 29.19 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Quan sát trạng thái hiện tại của STB là Hồi phục trong ngắn hạn ; chưa thể hồi phục xu hướng trong trung hạn ; vùng vận động giá hiện tại là Rủi ro; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;; khuyến nghị nhà đầu tư có thể NGƯNG BÁN. Kỳ vọng giá mục tiêu ước tính là 12.4(6.44%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 13.2(13.3%) trong trường hợp thuận lợi và giá mục tiêu 11.2(-3.86%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá10.9(-6.44%) trường hợp diễn biến kém tích cực…

Thanh khoản
Yếu tố thanh khoản của cổ phiếu STB có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 37.72 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn địnhvà chiều hướng của thanh khoản cổ phiếu đang Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Nhà đầu tư có thể lưu ý đến mức kháng cự gần nhất của STB là 12.4 ; mức kháng cự mạnh quanh 13.2;cũng nên quan tâm mức hỗ trợ gần nhất trong trường hợp thị trường kém tích cực tại mức 11.2 ; quan tâm thêm mức hỗ trợ mạnh quanh mốc 10.9 . Nhà đầu tư có thể xem xét việc mua lại cổ phiếu tại vùng giá hợp lý theo mô hình quanh mốc 11.24.

Các đánh giá từ Mô hình
Mô hình tín hiệu hiện tại ** mới xuất hiện tín hiệu Bán** đối với cổ phiếu STB . Xu hướng giá của mô hình nhìn chung qua các kỳ được xác định là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Vùng vận động của cổ phiếu hiện tại là Rủi ro.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu STB đang có sự nỗ lực hồi phục về giá trong ngắn hạn tuy nhiên biến động hiện tại của cổ phiếu vẫn trong vùng rủi ro.

KentDO – Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.