Ninh-Do

Storm đợi tín hiệu Break

Giá lên
Nhận thấy Storm liên tục xuất hiện phân kì đáy. Trên khung H1 đợi tín hiệu Break và vùng buy tốt nhất trong hộp màu đỏ

Buyzone: 123-125 (hoặc tại điểm Break qua trendline)
Sell: 138 144 ( 15%)