Ninh-Do

Storm đợi tín hiệu Break

Giá lên
Nhận thấy Storm liên tục xuất hiện phân kì đáy. Trên khung H1 đợi tín hiệu Break và vùng buy tốt nhất trong hộp màu đỏ

Buyzone: 123-125 (hoặc tại điểm Break qua trendline)
Sell: 138 144 ( 15%)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.