GameonVentures

STORM - Chú gà mổ thóc - 240%

Giá lên
Chú gà Storm được cho những hạt thóc để sớm hồi giá cho xu hướng hiệu chỉnh chung của thị trường ở H1
Cùng lựa chọn 2 EP để mua:
EP 1: 103 - 105 sts
TP TG trong chart
EP : 18 sts
Bình luận:
Tăng nào

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.